Herenavond

Datum 02-07-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A4 A4.1 Roel v/d Boorn B7 B7.1 Nico van Hoof B4 B4.1 mart houben
    A10.2 Per Ebbelink   A4.2 Marcel de Ridder   B7.2 chrit scharis   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A9 A9.1 nico boileau B6 B6.1 jef van tiel   B9 B9.1 rene bakels
    A3.2 lou mullenders   A9.2 maurice vaes   B6.2 Harrie Kuijpers   B9.2 bert brakert
                                 
                                 
20.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A5 A5.1 oscar donners B5 B5.1 mathieu henssen B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A2.2 math custers   A5.2 jan hein ooms   B5.2 willy quaden   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A8 A8.1 jean v/d boorn B8 B8.1 chrit gijssen B3 B3.1 Ralph walstock
    A11.2 raymond borro   A8.2 nic dassen   B8.2 wilfried pleumeekers   B3.2 Danny Ghelen
                                 
                                 
21.00 uur A6 A6.1 robertino siliquini A1 A1.1 harrie schobbe B2 B2.1 tim schaap B1 B1.1 Chris Oostman
    A6.2 jos starren     A1.2 henk veld     B2.2 ron werne     B1.2 paul van dijk
      -       -       -       -  
  A7 A7.1 rene alink   A12 A12.1 wayne van eck B11 B11.1 jac kools   B12 B12.1    
    A7.2 Jo Jennekens   A12.2 paul am     B11.2 Duco Oostman   B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 09-07-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A1 A1.1 harrie schobbe A2 A2.1 johan Hekking B1 B1.1 Chris Oostman B6 B6.1 jef van tiel  
    A1.2 henk veld     A2.2 math custers   B1.2 paul van dijk   B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A9 A9.1 nico boileau B11 B11.1 jac kools   B5 B5.1 mathieu henssen
    A11.2 raymond borro   A9.2 maurice vaes   B11.2 Duco Oostman   B5.2 willy quaden
                                 
                                 
20.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A4 A4.1 Roel v/d Boorn B3 B3.1 Ralph walstock B4 B4.1 mart houben
    A8.2 nic dassen   A4.2 Marcel de Ridder   B3.2 Danny Ghelen   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A7 A7.1 rene alink   B8 B8.1 chrit gijssen B7 B7.1 Nico van Hoof
    A3.2 lou mullenders   A7.2 Jo Jennekens   B8.2 wilfried pleumeekers   B7.2 chrit scharis
                                 
                                 
21.00 uur A5 A5.1 oscar donners A10 A10.1 Marco Vlaspoel B9 B9.1 rene bakels B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A5.2 jan hein ooms   A10.2 Per Ebbelink   B9.2 bert brakert   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 robertino siliquini A12 A12.1 wayne van eck B2 B2.1 tim schaap B12 B12.1    
    A6.2 jos starren     A12.2 paul am     B2.2 ron werne     B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 16-07-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A7 A7.1 rene alink   A11 A11.1 richard jongen B6 B6.1 jef van tiel   B9 B9.1 rene bakels
    A7.2 Jo Jennekens   A11.2 raymond borro   B6.2 Harrie Kuijpers   B9.2 bert brakert
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A9 A9.1 nico boileau B3 B3.1 Ralph walstock B11 B11.1 jac kools  
    A2.2 math custers   A9.2 maurice vaes   B3.2 Danny Ghelen   B11.2 Duco Oostman
                                 
                                 
20.00 uur A3 A3.1 roell brouns A4 A4.1 Roel v/d Boorn B2 B2.1 tim schaap B5 B5.1 mathieu henssen
    A3.2 lou mullenders   A4.2 Marcel de Ridder   B2.2 ron werne     B5.2 willy quaden
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 robertino siliquini A5 A5.1 oscar donners B7 B7.1 Nico van Hoof B4 B4.1 mart houben
    A6.2 jos starren     A5.2 jan hein ooms   B7.2 chrit scharis   B4.2 raymond hermans
                                 
                                 
21.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A8 A8.1 jean v/d boorn B1 B1.1 Chris Oostman B8 B8.1 chrit gijssen
    A10.2 Per Ebbelink   A8.2 nic dassen   B1.2 paul van dijk   B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A1 A1.1 harrie schobbe A12 A12.1 wayne van eck B10 B10.1 Ruud Rouvroije B12 B12.1    
    A1.2 henk veld     A12.2 paul am     B10.2 Ton Frijns     B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 23-07-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A7 A7.1 rene alink   A10 A10.1 Marco Vlaspoel B4 B4.1 mart houben B6 B6.1 jef van tiel  
    A7.2 Jo Jennekens   A10.2 Per Ebbelink   B4.2 raymond hermans   B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A8 A8.1 jean v/d boorn B3 B3.1 Ralph walstock B12 B12.1    
    A11.2 raymond borro   A8.2 nic dassen   B3.2 Danny Ghelen   B12.2    
                                 
                                 
20.00 uur A10 A5.1 oscar donners A1 A1.1 harrie schobbe B5 B5.1 mathieu henssen B1 B1.1 Chris Oostman
    A5.2 jan hein ooms   A1.2 henk veld     B5.2 willy quaden   B1.2 paul van dijk
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A9 A9.1 nico boileau B2 B2.1 tim schaap B9 B9.1 rene bakels
    A2.2 math custers   A9.2 maurice vaes   B2.2 ron werne     B9.2 bert brakert
                                 
                                 
21.00 uur A3 A3.1 roell brouns A6 A6.1 robertino siliquini B11 B11.1 jac kools   B8 B8.1 chrit gijssen
    A3.2 lou mullenders   A6.2 jos starren     B11.2 Duco Oostman   B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A4 A4.1 Roel v/d Boorn A12 A12.1 wayne van eck B7 B7.1 Nico van Hoof B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A4.2 Marcel de Ridder   A12.2 paul am     B7.2 chrit scharis   B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
                                 
Datum 30-07-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A10 A10.1 Marco Vlaspoel B10 B10.1 Ruud Rouvroije B2 B2.1 tim schaap
    A2.2 math custers   A10.2 Per Ebbelink   B10.2 Ton Frijns     B2.2 ron werne  
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A6 A6.1 robertino siliquini B6 B6.1 jef van tiel   B3 B3.1 Ralph walstock
    A3.2 lou mullenders   A6.2 jos starren     B6.2 Harrie Kuijpers   B3.2 Danny Ghelen
                                 
                                 
20.00 uur A7 A7.1 rene alink   A5 A5.1 oscar donners B5 B5.1 mathieu henssen B7 B7.1 Nico van Hoof
    A7.2 Jo Jennekens   A5.2 jan hein ooms   B5.2 willy quaden   B7.2 chrit scharis
      -       -       -       -  
  A9 A9.1 nico boileau A11 A11.1 richard jongen B11 B11.1 jac kools   B9 B9.1 rene bakels
    A9.2 maurice vaes   A11.2 raymond borro   B11.2 Duco Oostman   B9.2 bert brakert
                                 
                                 
21.00 uur A1 A1.1 harrie schobbe A4 A4.1 Roel v/d Boorn B1 B1.1 Chris Oostman B4 B4.1 mart houben
    A1.2 henk veld     A4.2 Marcel de Ridder   B1.2 paul van dijk   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A8 A8.1 jean v/d boorn A12 A12.1 wayne van eck B8 B8.1 chrit gijssen B12 B12.1    
    A8.2 nic dassen   A12.2 paul am     B8.2 wilfried pleumeekers   B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 06-08-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A7 A7.1 rene alink   A10 A10.1 Marco Vlaspoel B1 B1.1 Chris Oostman B3 B3.1 Ralph walstock
    A7.2 Jo Jennekens   A10.2 Per Ebbelink   B1.2 paul van dijk   B3.2 Danny Ghelen
      -       -       -       -  
  A1 A1.1 harrie schobbe A4 A4.1 Roel v/d Boorn B7 B7.1 Nico van Hoof B11 B11.1 jac kools  
    A1.2 henk veld     A4.2 Marcel de Ridder   B7.2 chrit scharis   B11.2 Duco Oostman
                                 
                                 
20.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A9 A9.1 nico boileau B6 B6.1 jef van tiel   B4 B4.1 mart houben
    A8.2 nic dassen   A9.2 maurice vaes   B6.2 Harrie Kuijpers   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 robertino siliquini A5 A5.1 oscar donners B8 B8.1 chrit gijssen B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A6.2 jos starren     A5.2 jan hein ooms   B8.2 wilfried pleumeekers   B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
21.00 uur A11 A11.1 richard jongen A12 A12.1 wayne van eck B9 B9.1 rene bakels B2 B2.1 tim schaap
    A11.2 raymond borro   A12.2 paul am     B9.2 bert brakert   B2.2 ron werne  
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A2 A2.1 johan Hekking B5 B5.1 mathieu henssen B12 B12.1    
    A3.2 lou mullenders   A2.2 math custers   B5.2 willy quaden   B12.2    
                                 
                                 
Datum 13-08-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A3 A3.1 roell brouns A8 A8.1 jean v/d boorn B5 B5.1 mathieu henssen B2 B2.1 tim schaap
    A3.2 lou mullenders   A8.2 nic dassen   B5.2 willy quaden   B2.2 ron werne  
      -       -       -       -  
  A9 A9.1 nico boileau A4 A4.1 Roel v/d Boorn B7 B7.1 Nico van Hoof B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A9.2 maurice vaes   A4.2 Marcel de Ridder   B7.2 chrit scharis   B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
20.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A6 A6.1 robertino siliquini B6 B6.1 jef van tiel   B8 B8.1 chrit gijssen
    A10.2 Per Ebbelink   A6.2 jos starren     B6.2 Harrie Kuijpers   B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A1 A1.1 harrie schobbe B1 B1.1 Chris Oostman B4 B4.1 mart houben
    A2.2 math custers   A1.2 henk veld     B1.2 paul van dijk   B4.2 raymond hermans
                                 
                                 
21.00 uur A7 A7.1 rene alink   A11 A11.1 richard jongen B11 B11.1 jac kools   B9 B9.1 rene bakels
    A7.2 Jo Jennekens   A11.2 raymond borro   B11.2 Duco Oostman   B9.2 bert brakert
      -       -       -       -  
  A5 A5.1 oscar donners A12 A12.1 wayne van eck B12 B12.1     B3 B3.1 Ralph walstock
    A5.2 jan hein ooms   A12.2 paul am     B12.2       B3.2 Danny Ghelen
                                 
                                 
                                 
                                 
Datum 20-08-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A8 A8.1 jean v/d boorn B10 B10.1 Ruud Rouvroije B4 B4.1 mart houben
    A10.2 Per Ebbelink   A8.2 nic dassen   B10.2 Ton Frijns     B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A2 A2.1 johan Hekking B11 B11.1 jac kools   B6 B6.1 jef van tiel  
    A11.2 raymond borro   A2.2 math custers   B11.2 Duco Oostman   B6.2 Harrie Kuijpers
                                 
                                 
20.00 uur A7 A7.1 rene alink   A1 A1.1 harrie schobbe B1 B1.1 Chris Oostman B3 B3.1 Ralph walstock
    A7.2 Jo Jennekens   A1.2 henk veld     B1.2 paul van dijk   B3.2 Danny Ghelen
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A5 A5.1 oscar donners B5 B5.1 mathieu henssen B7 B7.1 Nico van Hoof
    A3.2 lou mullenders   A5.2 jan hein ooms   B5.2 willy quaden   B7.2 chrit scharis
                                 
                                 
21.00 uur A6 A6.1 robertino siliquini A9 A9.1 nico boileau B9 B9.1 rene bakels B2 B2.1 tim schaap
    A6.2 jos starren     A9.2 maurice vaes   B9.2 bert brakert   B2.2 ron werne  
      -       -       -       -  
  A4 A4.1 Roel v/d Boorn A12 A12.1 wayne van eck B12 B12.1     B8 B8.1 chrit gijssen
    A4.2 Marcel de Ridder   A12.2 paul am     B12.2       B8.2 wilfried pleumeekers
                                 
                                 
                                 
Datum 27-08-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A6 A6.1 robertino siliquini A4 A4.1 Roel v/d Boorn B3 B3.1 Ralph walstock B4 B4.1 mart houben
    A6.2 jos starren     A4.2 Marcel de Ridder   B3.2 Danny Ghelen   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A1 A1.1 harrie schobbe B5 B5.1 mathieu henssen B1 B1.1 Chris Oostman
    A2.2 math custers   A1.2 henk veld     B5.2 willy quaden   B1.2 paul van dijk
                                 
                                 
20.00 uur A5 A5.1 oscar donners A9 A9.1 nico boileau B10 B10.1 Ruud Rouvroije B6 B6.1 jef van tiel  
    A5.2 jan hein ooms   A9.2 maurice vaes   B10.2 Ton Frijns     B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A10 A10.1 Marco Vlaspoel B9 B9.1 rene bakels B2 B2.1 tim schaap
    A3.2 lou mullenders   A10.2 Per Ebbelink   B9.2 bert brakert   B2.2 ron werne  
                                 
                                 
21.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A7 A7.1 rene alink   B8 B8.1 chrit gijssen B7 B7.1 Nico van Hoof
    A8.2 nic dassen   A7.2 Jo Jennekens   B8.2 wilfried pleumeekers   B7.2 chrit scharis
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A12 A12.1 wayne van eck B11 B11.1 jac kools   B12 B12.1    
    A11.2 raymond borro   A12.2 paul am     B11.2 Duco Oostman   B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 03-09-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A1 A1.1 harrie schobbe A10 A10.1 Marco Vlaspoel B3 B3.1 Ralph walstock B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A1.2 henk veld     A10.2 Per Ebbelink   B3.2 Danny Ghelen   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A7 A7.1 rene alink   B1 B1.1 Chris Oostman B7 B7.1 Nico van Hoof
    A3.2 lou mullenders   A7.2 Jo Jennekens   B1.2 paul van dijk   B7.2 chrit scharis
                                 
                                 
20.00 uur A4 A4.1 Roel v/d Boorn A11 A11.1 richard jongen B2 B2.1 tim schaap B11 B11.1 jac kools  
    A4.2 Marcel de Ridder   A11.2 raymond borro   B2.2 ron werne     B11.2 Duco Oostman
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A6 A6.1 robertino siliquini B4 B4.1 mart houben B6 B6.1 jef van tiel  
    A2.2 math custers   A6.2 jos starren     B4.2 raymond hermans   B6.2 Harrie Kuijpers
                                 
                                 
21.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A5 A5.1 oscar donners B9 B9.1 rene bakels B5 B5.1 mathieu henssen
    A8.2 nic dassen   A5.2 jan hein ooms   B9.2 bert brakert   B5.2 willy quaden
      -       -       -       -  
  A9 A9.1 nico boileau A12 A12.1 wayne van eck B8 B8.1 chrit gijssen B12 B12.1    
    A9.2 maurice vaes   A12.2 paul am     B8.2 wilfried pleumeekers   B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 10-09-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A1 A1.1 harrie schobbe A6 A6.1 robertino siliquini B1 B1.1 Chris Oostman B6 B6.1 jef van tiel  
    A1.2 henk veld     A6.2 jos starren     B1.2 paul van dijk   B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A9 A9.1 nico boileau B2 B2.1 tim schaap B9 B9.1 rene bakels
    A2.2 math custers   A9.2 maurice vaes   B2.2 ron werne     B9.2 bert brakert
                                 
                                 
20.00 uur A11 A11.1 richard jongen A5 A5.1 oscar donners B10 B10.1 Ruud Rouvroije B4 B4.1 mart houben
    A11.2 raymond borro   A5.2 jan hein ooms   B10.2 Ton Frijns     B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A4 A4.1 Roel v/d Boorn A10 A10.1 Per Ebbelink B5 B5.1 mathieu henssen B11 B11.1 jac kools  
    A4.2 marcel de ridder   A10.2 marco vlaspoel   B5.2 willy quaden   B11.2 Duco Oostman
                                 
                                 
21.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A3 A3.1 roell brouns B7 B7.1 Nico van Hoof B3 B3.1 Ralph walstock
    A8.2 nic dassen   A3.2 lou mullenders   B7.2 chrit scharis   B3.2 Danny Ghelen
      -       -       -       -  
  A7 A7.1 rene alink   A12 A12.1 wayne van eck B8 B8.1 chrit gijssen B12 B12.1    
    A7.2 Jo Jennekens   A12.2 paul am     B8.2 wilfried pleumeekers   B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 17-09-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A4 A4.1 Roel v/d Boorn B7 B7.1 Nico van Hoof B4 B4.1 mart houben
    A10.2 Per Ebbelink   A4.2 Marcel de Ridder   B7.2 chrit scharis   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A9 A9.1 nico boileau B6 B6.1 jef van tiel   B9 B9.1 rene bakels
    A3.2 lou mullenders   A9.2 maurice vaes   B6.2 Harrie Kuijpers   B9.2 bert brakert
                                 
                                 
20.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A5 A5.1 oscar donners B5 B5.1 mathieu henssen B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A2.2 math custers   A5.2 jan hein ooms   B5.2 willy quaden   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A8 A8.1 jean v/d boorn B8 B8.1 chrit gijssen B3 B3.1 Ralph walstock
    A11.2 raymond borro   A8.2 nic dassen   B8.2 wilfried pleumeekers   B3.2 Danny Ghelen
                                 
                                 
21.00 uur A6 A6.1 robertino siliquini A1 A1.1 harrie schobbe B2 B2.1 tim schaap B1 B1.1 Chris Oostman
    A6.2 jos starren     A1.2 henk veld     B2.2 ron werne     B1.2 paul van dijk
      -       -       -       -  
  A7 A7.1 rene alink   A12 A12.1 wayne van eck B11 B11.1 jac kools   B12 B12.1    
    A7.2 Jo Jennekens   A12.2 paul am     B11.2 Duco Oostman   B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 24-09-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A1 A1.1 harrie schobbe A2 A2.1 johan Hekking B1 B1.1 Chris Oostman B6 B6.1 jef van tiel  
    A1.2 henk veld     A2.2 math custers   B1.2 paul van dijk   B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A9 A9.1 nico boileau B11 B11.1 jac kools   B5 B5.1 mathieu henssen
    A11.2 raymond borro   A9.2 maurice vaes   B11.2 Duco Oostman   B5.2 willy quaden
                                 
                                 
20.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A4 A4.1 Roel v/d Boorn B3 B3.1 Ralph walstock B4 B4.1 mart houben
    A8.2 nic dassen   A4.2 Marcel de Ridder   B3.2 Danny Ghelen   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A7 A7.1 rene alink   B8 B8.1 chrit gijssen B7 B7.1 Nico van Hoof
    A3.2 lou mullenders   A7.2 Jo Jennekens   B8.2 wilfried pleumeekers   B7.2 chrit scharis
                                 
                                 
21.00 uur A5 A5.1 oscar donners A10 A10.1 Marco Vlaspoel B9 B9.1 rene bakels B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A5.2 jan hein ooms   A10.2 Per Ebbelink   B9.2 bert brakert   B10.2 Ton Frijns  
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 robertino siliquini A12 A12.1 wayne van eck B2 B2.1 tim schaap B12 B12.1    
    A6.2 jos starren     A12.2 paul am     B2.2 ron werne     B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 01-10-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A7 A7.1 rene alink   A11 A11.1 richard jongen B6 B6.1 jef van tiel   B9 B9.1 rene bakels
    A7.2 Jo Jennekens   A11.2 raymond borro   B6.2 Harrie Kuijpers   B9.2 bert brakert
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A9 A9.1 nico boileau B3 B3.1 Ralph walstock B11 B11.1 jac kools  
    A2.2 math custers   A9.2 maurice vaes   B3.2 Danny Ghelen   B11.2 Duco Oostman
                                 
                                 
20.00 uur A3 A3.1 roell brouns A4 A4.1 Roel v/d Boorn B2 B2.1 tim schaap B5 B5.1 mathieu henssen
    A3.2 lou mullenders   A4.2 Marcel de Ridder   B2.2 ron werne     B5.2 willy quaden
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 robertino siliquini A5 A5.1 oscar donners B7 B7.1 Nico van Hoof B4 B4.1 mart houben
    A6.2 jos starren     A5.2 jan hein ooms   B7.2 chrit scharis   B4.2 raymond hermans
                                 
                                 
21.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A8 A8.1 jean v/d boorn B1 B1.1 Chris Oostman B8 B8.1 chrit gijssen
    A10.2 Per Ebbelink   A8.2 nic dassen   B1.2 paul van dijk   B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A1 A1.1 harrie schobbe A12 A12.1 wayne van eck B10 B10.1 Ruud Rouvroije B12 B12.1    
    A1.2 henk veld     A12.2 paul am     B10.2 Ton Frijns     B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 08-10-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A7 A7.1 rene alink   A10 A10.1 Marco Vlaspoel B4 B4.1 mart houben B6 B6.1 jef van tiel  
    A7.2 Jo Jennekens   A10.2 Per Ebbelink   B4.2 raymond hermans   B6.2 Harrie Kuijpers
      -       -       -       -  
  A11 A11.1 richard jongen A8 A8.1 jean v/d boorn B3 B3.1 Ralph walstock B12 B12.1    
    A11.2 raymond borro   A8.2 nic dassen   B3.2 Danny Ghelen   B12.2    
                                 
                                 
20.00 uur A10 A5.1 oscar donners A1 A1.1 harrie schobbe B5 B5.1 mathieu henssen B1 B1.1 Chris Oostman
    A5.2 jan hein ooms   A1.2 henk veld     B5.2 willy quaden   B1.2 paul van dijk
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A9 A9.1 nico boileau B2 B2.1 tim schaap B9 B9.1 rene bakels
    A2.2 math custers   A9.2 maurice vaes   B2.2 ron werne     B9.2 bert brakert
                                 
                                 
21.00 uur A3 A3.1 roell brouns A6 A6.1 robertino siliquini B11 B11.1 jac kools   B8 B8.1 chrit gijssen
    A3.2 lou mullenders   A6.2 jos starren     B11.2 Duco Oostman   B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A4 A4.1 Roel v/d Boorn A12 A12.1 wayne van eck B7 B7.1 Nico van Hoof B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A4.2 Marcel de Ridder   A12.2 paul am     B7.2 chrit scharis   B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
                                 
Datum 15-10-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A2 A2.1 johan Hekking A10 A10.1 Marco Vlaspoel B10 B10.1 Ruud Rouvroije B2 B2.1 tim schaap
    A2.2 math custers   A10.2 Per Ebbelink   B10.2 Ton Frijns     B2.2 ron werne  
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A6 A6.1 robertino siliquini B6 B6.1 jef van tiel   B3 B3.1 Ralph walstock
    A3.2 lou mullenders   A6.2 jos starren     B6.2 Harrie Kuijpers   B3.2 Danny Ghelen
                                 
                                 
20.00 uur A7 A7.1 rene alink   A5 A5.1 oscar donners B5 B5.1 mathieu henssen B7 B7.1 Nico van Hoof
    A7.2 Jo Jennekens   A5.2 jan hein ooms   B5.2 willy quaden   B7.2 chrit scharis
      -       -       -       -  
  A9 A9.1 nico boileau A11 A11.1 richard jongen B11 B11.1 jac kools   B9 B9.1 rene bakels
    A9.2 maurice vaes   A11.2 raymond borro   B11.2 Duco Oostman   B9.2 bert brakert
                                 
                                 
21.00 uur A1 A1.1 harrie schobbe A4 A4.1 Roel v/d Boorn B1 B1.1 Chris Oostman B4 B4.1 mart houben
    A1.2 henk veld     A4.2 Marcel de Ridder   B1.2 paul van dijk   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A8 A8.1 jean v/d boorn A12 A12.1 wayne van eck B8 B8.1 chrit gijssen B12 B12.1    
    A8.2 nic dassen   A12.2 paul am     B8.2 wilfried pleumeekers   B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 22-10-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A7 A7.1 rene alink   A10 A10.1 Marco Vlaspoel B1 B1.1 Chris Oostman B3 B3.1 Ralph walstock
    A7.2 Jo Jennekens   A10.2 Per Ebbelink   B1.2 paul van dijk   B3.2 Danny Ghelen
      -       -       -       -  
  A1 A1.1 harrie schobbe A4 A4.1 Roel v/d Boorn B7 B7.1 Nico van Hoof B11 B11.1 jac kools  
    A1.2 henk veld     A4.2 Marcel de Ridder   B7.2 chrit scharis   B11.2 Duco Oostman
                                 
                                 
20.00 uur A8 A8.1 jean v/d boorn A9 A9.1 nico boileau B6 B6.1 jef van tiel   B4 B4.1 mart houben
    A8.2 nic dassen   A9.2 maurice vaes   B6.2 Harrie Kuijpers   B4.2 raymond hermans
      -       -       -       -  
  A6 A6.1 robertino siliquini A5 A5.1 oscar donners B8 B8.1 chrit gijssen B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A6.2 jos starren     A5.2 jan hein ooms   B8.2 wilfried pleumeekers   B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
21.00 uur A11 A11.1 richard jongen A12 A12.1 wayne van eck B9 B9.1 rene bakels B2 B2.1 tim schaap
    A11.2 raymond borro   A12.2 paul am     B9.2 bert brakert   B2.2 ron werne  
      -       -       -       -  
  A3 A3.1 roell brouns A2 A2.1 johan Hekking B5 B5.1 mathieu henssen B12 B12.1    
    A3.2 lou mullenders   A2.2 math custers   B5.2 willy quaden   B12.2    
                                 
                                 
                                 
Datum 29-10-2020   Baan 1       Baan 2       Baan 3       Baan 4  
                                 
19.00 uur A3 A3.1 roell brouns A8 A8.1 jean v/d boorn B5 B5.1 mathieu henssen B2 B2.1 tim schaap
    A3.2 lou mullenders   A8.2 nic dassen   B5.2 willy quaden   B2.2 ron werne  
      -       -       -       -  
  A9 A9.1 nico boileau A4 A4.1 Roel v/d Boorn B7 B7.1 Nico van Hoof B10 B10.1 Ruud Rouvroije
    A9.2 maurice vaes   A4.2 Marcel de Ridder   B7.2 chrit scharis   B10.2 Ton Frijns  
                                 
                                 
20.00 uur A10 A10.1 Marco Vlaspoel A6 A6.1 robertino siliquini B6 B6.1 jef van tiel   B8 B8.1 chrit gijssen
    A10.2 Per Ebbelink   A6.2 jos starren     B6.2 Harrie Kuijpers   B8.2 wilfried pleumeekers
      -       -       -       -  
  A2 A2.1 johan Hekking A1 A1.1 harrie schobbe B1 B1.1 Chris Oostman B4 B4.1 mart houben
    A2.2 math custers   A1.2 henk veld     B1.2 paul van dijk   B4.2 raymond hermans
                                 
                                 
21.00 uur A7 A7.1 rene alink   A11 A11.1 richard jongen B11 B11.1 jac kools   B9 B9.1 rene bakels
    A7.2 Jo Jennekens   A11.2 raymond borro   B11.2 Duco Oostman   B9.2 bert brakert
      -       -       -       -  
  A5 A5.1 oscar donners A12 A12.1 wayne van eck B12 B12.1     B3 B3.1 Ralph walstock
    A5.2 jan hein ooms   A12.2 paul am     B12.2       B3.2 Danny Ghelen
                                 

Route

Facebook

Personal Training Certification
LTV Heugem ...